دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : غفار   درویش

پست الکترونیکی : darvish_gh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرکل آموزش واحد-معاون د.فنی ومهندسی-م.گ برق(الکترونیک)ارشد

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/15

غفار درویش

غفار درویش

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^